Giao Điểm Online

NỘI DUNG 10-2021

Chùa Nam Thiên Nhất Trụ tặng xe tiêm vắc-xin lưu động và hơn 3.000 phần quà hổ trợ sinh viên
Bố thí cao thượng là người có lòng từ bi rông lớn

Nội dung Tháng 3-2021