Giao Điểm Online

ĐỐI THOẠI

Ba ngày cuối tháng 8 năm 1963: Tài liệu giải mật (daophatngaynay.com) Quốc sư Huệ Sinh và nhà Lý Đại Việt (phatgiao.org.vn)