Thứ Tư, 21, tháng Hai, 2018
 
 
 
 
TẠP CHÍ GIAO ĐIỂM SỐ 62
 

Phát hành Quý I (Spring) 2007

MỤC LỤC  

 hinh

 

1.  Thư tòa soạn ..............................................  1
2.  Đạo Phật trong lòng dân tộc
    
Thích Trí Hoằng  ........................................ 3
3.  Tiếp tục sự nghiệp chấn hưng Phật giáo
    
Thích Giác Dũng .......................................  9
4.  Freud và Phật giáo : sự tương đồng
    
Hồ Trung Tú .............................................. 15
5 . Bản sắc của Phật giáo Việt Nam
   
Trần Thạc Đức ..........................................   18
6.  Trần Nhân Tông : Nhà văn hóa lớn, vị vua Phật 
    
Duy Tuệ .................................................... 21
7.  Ảnh và Tin sinh hoạt Phật giáo thế giới
    
Minh Ngọc ................................................ 24
8.  Triết học và Nghệ thuật VN tiếp thu tư tưởng PG
    
Vũ Khiêu ................................................... 44
9. Làng Mai : Pháp thoại dành cho sinh viên VN tại Pháp 
   
Thầy Pháp Dụng ........................................ 48
10. Tiêu chuẩn cho người Phật tử VN
    
Quảng Pháp .............................................  55
11. Ngỗn ngang trăm mối tơ vò: Tản mạn một chuyến xuyên Việt
    
Nguyễn Kha .............................................  59
12. Ai đã bắn tên
    
Nguyễn Tường Bách ................................. 63
13. Phật giáo với nền dân chủ
   
 Robert Turman........................................... 66
14. Mừng Xuân
   
 Hàn lâm Nguyễn Phú Thứ ......................... 68
15. Thế động của văn hóa
    
Trần Kim Đoàn .......................................... 75
16. Tòa Thánh và chiến tranh Việt Nam
     
Đỗ Quang Hưng ....................................... 79
17. Vụ kiện chất độc da cam 
    
Trần Bình Nam .......................................... 89
18. Từ chùa BáoThiên đến nhà thờ Lớn HN
    
Nguyễn An Tiêm  ...................................... 93
19. Nguồn gốc chữ Quốc ngữ
    
GS-TS Phạm Văn Hường ........................... 97
20. Thư cho một quốc gia Cơ đốc giáo
    
Sam Harris ................................................ 100
21. Khúc quanh lịch sử
    
Nguyễn Ngu Í ............................................ 104
22. Hình ảnh từ thiện ........................................ 109
25. Danh sách ân nhân ..................................... 110

26. Phiếu mua sách báo                                      112 

* * *

Tp chí dày 112 trang - Giá ủng hộ 5 Mỹ kim, kể cả cước phí

Xin liên lạc về Giao Diem Magazine, P.O. Box 2188, Garden Grove, CA.92842, USA

Điện thoại: (323) 222-4444

Link: http://www.giaodiemonline.com /tapchigd_detail.php?newsid=937
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |