Thứ Tư, 21, tháng Hai, 2018
 
 
 
 
TẠP CHÍ GIAO ĐIỂM SỐ 61
 

Phát hành Quý III (Autumn) 2006

MỤC LỤC

hính

1.  Thay lời Toà Soạn                                        01

2.  Lịch sử đức Phật

    Thích Minh Châu                                         04

3. Tâm Lý Phật giáo trong tây du ký

    Thích Thiện Siêu                                         06

4.  Ảnh và Tin sinh hoạt Phật giáo thế giới

    Minh Ngọc                                                   08

5. Trang thơ

    Phạm Ngọc Thiên Hoa                                  22

6 . Xã hội lý tưởng Phật giáo

    Thích Nhật Từ                                              27

7.  Vài suy nghĩ về thiết kế Phật giáo...

    Thích Hiển Chánh                                        30

8.  Vai trò của cư sĩ trước tiền đồ…

    Thích Quán Thông                                       36

9. Người Phật tử có sung bái... 

    Thích Quảng Bảo                                         45

10. Vài nhận xét về nghệ thuật Phật giáo 

      Duyên Hà Lê Ph. Thuỷ                                48

11. Nhật ký một chuyến đi Bắc 

     Tuệ Đăng                                                    51

12. Dân chủ là gì…

      Cao Huy Thuần                                          58

13. Tìm hiểu đạo Tin lành 

      NguyễnPhúc Bữu Tập                                67

14. Phong trào khai sinh giáo hội… 

      Nguyễn Mạnh Quang                                 77

15. Công giáo hắc sử

      Trần Chung Ngọc                                       86

16. Mái chùa che chở hồn dân tộc

      Trần Kim Đoàn                                           93        

17. Thơ : ... chở che hồn Việt

      Thích Nhật Từ                                            96

16. Phan Ưu                                                      99

16. Tường trình Từ Thiện                                    100

17. Hình ảnh từ thiện                                          103

18. Danh sách ân nhân                                       104

19. Thư Ngỏ của ban Chủ trương                        105

20. Phiếu mua sách báo                                     112

* * *

Tp chí dày 112 trang - Giá ủng hộ 5 Mỹ kim, kể cả cước phí

Xin liên lạc về Giao Diem Magazine, P.O. Box 2188, Garden Grove, CA.92842, USA

Điện thoại: (323) 222-4444

Link: http://www.giaodiemonline.com /tapchigd_detail.php?newsid=637
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |