Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Thụy Sĩ: Chùm ảnh đức Đạt Lai Lạt Ma truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát tại bang Basel
Thích Vân Phong
đăng ngày 13/02/2015
 
Basel, Thụy Sĩ, ngày 08/02/2015 – Sau buổi chia sẻ Pháp thoại tại bang Basel, đức Đạt Lai Lạt Ma chuẩn bị thực hiện Nghi thức Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát.

Nghi thức đã chuẩn bị xong, Ngài đăng lâm Kim Cương Bảo tòa, tuyên dương Mật pháp Truyền thụ Quán đỉnh rằng:

“Điều tối quan trọng là quý vị cần thụ nhận Quán đỉnh từ những bậc Đạo sư Chân chính. Đây là ngưỡng cửa đặc trưng của Kim Cương thừa để hành giả có thể thực hành Nghi quỹ Tu trì theo Bản tôn nhất định (ví dụ Bản tôn Đại Bi Quán Thế Âm, Bản tôn Dược Sư Lưu Ly, Bản tôn Đại Trí Văn Thù. . .). Nói cho dễ hiểu, Quán đỉnh là Nghi thức do bậc Đạo sư tu chứng trao truyền thể nhập trực tiếp pháp môn thực hành cho đệ tử theo thứ lớp tu tập và Chân ngôn tương ưng.

Khi muốn Thụ nhận Quán đỉnh, hành  giả phải phát tâm thụ nhận Ân đức Gia trì, thực hành những giáo pháp tương ưng trong tương lai và thực hành Mật pháp được truyền thụ. Muốn được thành tựu Mật pháp, Lễ Truyền pháp Quán đỉnh cần hội đủ các nhân duyên như sau:

- Vị Đạo sư Truyền Mật pháp phải thanh tịnh dựa trên Từ bi tâm. Vị Đạo sư đã từng đón nhận Lễ Truyền Mật pháp Quán đỉnh và bản thân có chứng nghiệm trong sự Tu hành.

-  Đệ tử phải đủ Tín tâm, không một chút nghi ngờ về sự hợp thức của buổi lễ và phẩm hạnh của vị Đạo sư. Những phẩm chất cá nhân thường nhật của vị Đạo sư không quan trọng bằng vai trò Kim Cương Thượng sư.

-Những Pháp khí biểu tượng trong buổi lễ như tranh ảnh, hình tượng, bình Quán đỉnh (phẩm vật cúng dường Truyền thống dùng trong các Nghi lễ Mật thừa, chủ yếu từ bột mì, bơ và những phẩm vật khác.

Quán đỉnh rất nhiều khía cạnh khác nhau, từ phẩm chất của sự chuẩn bị, sự thực hành suốt cả đời của vị Đạo sư và sự chuẩn bị nơi đệ tử. Quán đỉnh là sự Truyền trao năng lực Giác ngộ dĩ Tâm truyền Tâm, là kết quả của mối tương quan giữa vị Đạo sư và đệ tử, cho nên việc thành tựu của Mật pháp này hoàn toàn phụ thuộc vào sự Hiểu biết và Tin tưởng vững mạnh cả hai bên. Đây được gọi là “Gia trì” và “Quán đỉnh”, thực hiện được điều này dẫn chúng ta đến việc đón nhận sự Gia trì cùng với sự Chuyển hóa nơi Thân Tâm hướng đến Giác ngộ.  Các phương tiện thiện xảo như Trì tụng Chân ngôn, Thiền định, Quán tưởng. . . Đều cùng một mục tiêu: Tam Mật tương ưng (sự chuyển hóa hoàn toàn của Thân, Khẩu, Ý). Quán đỉnh liên quan đến các điều nêu trên, Kim Cương thừa có bốn lớp Quán đỉnh:

Quán đỉnh, Con đường Thực hành, Giác ngộ và thành tựu Mật pháp.

 Quán đỉnh gồm có: Căn quán đỉnh, Đạo quán đỉnh và Quả quán đỉnh.

- Căn Quán đỉnh là bản chất Phật tính vốn sẳn nơi mỗi chúng ta, không cần tìm cầu bên ngoài hay do các vị Đạo sư ban cho. Các bậc Đạo sư chỉ Quán đỉnh để khai thị cho chúng ta tự phát hiện Bản lai Trí tuệ. Một cách tuyệt đối để cùng hòa nhập tâm Giác ngộ của vị Đạo sư và đệ tử thông qua Đạo Quán đỉnh. Tâm Giác ngộ của bậc Kim Cương Thượng sư không gì khác hơn là sự Chứng ngộ Tuyệt đối của Phật Bản tôn, là Bản lai Tự tính vốn sẳn trong mỗi chúng ta.

- Đạo Quán đỉnh: Nghi thức Truyền trao Quán đỉnh. Đây là Truyền trao Ân phúc Gia trì và cho phép thực hành Bản tôn.

- Quả quán đỉnh: Tâm thức của phàm phu không thuần thục, cho nên cần phải được thuần thục bằng Quán đỉnh. Trong thuật luyện Kim, các  hợp Kim được chuyển hóa thành Vàng. Cũng vậy, tâm thức của chúng ta giống như hợp Kim được chuyển hóa thành Vàng nhờ vào lễ Truyền Mật pháp Quán đỉnh. Khi dòng suối Cam lồ được Quán đỉnh chúc Phúc Cát tường lên chúng ta trong buổi lễ, chúng ta am trú trong Chính niệm Thiền định, quán tưởng và tự mình được chuyển hóa thể nhập và an trú trong Bản tôn, nhờ đó được Tịnh hóa hết thảy ám chướng và tà niệm.

Chân Tâm Phật tính của chúng ta hiển hiện đồng như tâm của Bản tôn không khác. Toàn bộ sắc thân của chúng ta được hóa thành Mạn Đà la của Bản tôn.

Việc Quán tưởng tự thân là Bản tôn, cầu nguyện triệu thỉnh Bản tôn bên ngoài và Thực hành Quán, hòa tan Hợp nhất là Diệu dụng để khơi nguồn Tâm Giác ngộ của mỗi chúng ta.

Khả năng Chuyển hóa, Tịnh hóa này đến từ bậc Thượng sư và Năng lực vĩ đại này được Ngài Gia trì và thành tựu sự Truyền thừa Giác ngộ.

Vì thế; Quán đỉnh còn mang ý nghĩa nhiều hơn những gì cấu thành, đó là sự trao truyền nguồn Ân Phúc và Năng Lực Gia trì của cả một dòng Truyền thừa từ đức Phật và là sự giới thiệu trực tiếp vào Thực tại Tuyệt đối, Trí tuệ bất nhị hay Chân tính của vạn pháp.

Xung quanh nơi đức Đạt Lai Lạt Ma điều kết Mạn Đà La và Thangka lớn miêu tả các vị Thiện thần Hộ pháp, liên kết với Đại Từ bi của thế giới Thiên thủ Thiên nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quán Thế Âm Bồ tát.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trích dẫn lời từ Long Thọ Bồ tát để giảng cho đại chúng hiểu thế nào là con đường Trung đạo để đạt đến Triết lý Tính Không.

Nghi thức Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát xong, đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Khách sạn bang Basel, Thụy Sĩ để nghỉ ngơi và hôm sau tiếp tục chuyến Hoằng pháp tại Na Uy.

Chùm ảnh đức Đạt Lai Lạt Ma  Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát tại bang Basel, Thụy sĩ. Trân trọng kính giới thiệu đến quý bạn đọc cùng chia sẻ:

Đức Đạt Lai Lạt Ma chuẩn bị thực hiện Nghi thức Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Jeremy Russell

Đức Đạt Lai Lạt Ma chuẩn bị thực hiện Nghi thức Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Jeremy Russell


Các thành viên bịt khăn vàng trên đầu để chờ đức Đạt Lai Lạt Ma Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam

Các thành viên bịt khăn vàng trên đầu để chờ đức Đạt Lai Lạt Ma Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma giải tích ý nghĩa Truyền Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Truyền thụ Quán đỉnh năng lượng Quán Thế Âm

Hàng nghìn Đại chúng đều bịt khăn vàng trên đầu tiếp nhận sự Truyền thụ Quán đỉnh năng lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Đạt Lai Lạt Ma

Ban Nhạc lễ truyền thống Tây Tạng chụp hình lưu niệm với đức Đạt Lai Lạt Ma trước khi biểu diễn tại bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng ý nghĩa Truyền thụ Quán đỉnh nămg lượng Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokiteshvara Empowerment) tại St Jakobshalle, bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Đạt Lai Lạt Ma

Một thính giả thỉnh đức Đạt Lai Lạt Ma khai thị những thắc mắc của mình, St Jakobshalle, bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma xem màn biểu diễn Opera Tây Tạng của đội Thiếu nhi Phật tử Cộng đồng Tây Tạng lưu vong, St Jakobshalle, bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Đội Thiếu nhi Phật tử Cộng đồng Tây Tạng lưu vong biểu diễn Opera, St Jakobshalle, bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Khán giả xem màn biểu diễn biểu diễn Opera của đội Thiếu nhi Phật tử Cộng đồng Tây Tạng lưu vong, St Jakobshalle, bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Olivier Adam


Ảnh lưu niệm với các Tình nguyện viên phục vụ Chuyến viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma tại St Jakobshalle, bang Basel, Thụy Sĩ. 08/02/02015. (Ảnh: Jeremy Russell

Source : http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/quoc-te/16894-thuy-si-chum-anh-duc-dat-lai-lat-ma-truyen-quan-dinh-namg-luong-quan-the-am-bo-tat-tai-bang-basel.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=9305
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |