Thứ Bảy, 20, tháng Một, 2018
 
 
 
| Nghiên cứu và đối thoại |
Phúc trình A/5630 - Báo cáo của Phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc tại Nam Việt Nam
Nguyễn Minh Tiến
đăng ngày 01/11/2017
 

(REPORT OF THE UNITED NATION FACT-FINDING MISSION TO SOUTH VIET-NAM)

Đối với những người Việt Nam đã từng sống trong thời gian diễn ra những biến động này thì câu hỏi có đàn áp Phật giáo hay không là một câu hỏi quá thừa. Tuy nhiên, đối với thế hệ những người đi sau không được trực tiếp chứng kiến, cũng như từ góc nhìn của những người sống ngoài nước, thì sự thật này cũng như nhiều vấn đề liên quan khác tinh tế hơn đã và đang bị một số người có tính nhận thức theo hướng bóp méo và sai lệch. Điều đó khiến cho vai trò thực sự của phong trào Phật giáo năm 1963 cũng như của nhiều vị lãnh đạo phong trào bị hiểu sai hoặc quy chụp theo hướng hoàn toàn không đúng với sự thật lịch sử. Bằng vào những ghi chép khách quan và chính xác trong Phúc trình A/5630, chúng ta có thể xác định được một số nét cơ bản nhất về giai đoạn đầy biến động này, thông qua đó nhận thức được một cách chính xác và đầy đủ hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử.

Sách được phát hành rộng rãi toàn cầu:
https://www.amazon.com/Phuc-trinh-5630-Phai-doan/dp/1545316945 

Source : https://thuvienhoasen.org/a28807/phuc-trinh-a-5630-bao-cao-cua-phai-doan-dieu-tra-lien-hiep-quoc-tai-nam-viet-nam

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11671
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |