Thứ Ba, 16, tháng Một, 2018
 
 
 
| Nghiên cứu và đối thoại |
Lục bát Thiền Sư
Thích Giác Tâm
đăng ngày 17/02/2017
 


TueSy.jpg

Lục bát Thiền Sư.

*

Một.

Thân gầy tâm đỉnh Lạp Sơn.
Luôn trăn trở chuyện mất còn phù hư.
Trọn đời luôn nhớ chữ Như.
Đùa vui ngôn ngữ kinh thư lưu truyền.

*

Hai.

Mắt sâu chứa đựng tinh cầu.
Mộng ôm hào khí giải sầu nhân sinh.
Chừng nghe khúc hát vô thinh. 
Tri âm mấy kẻ, nặng tình nước non.

*

Ba.

Phương trời viễn mộng du phương.
Tánh không soi rõ con đường tà huy.
Thương đời hào khí thiền thi .
Tuyết sơn độc ảnh viễn ly lên đường.

*

Thích Giác Tâm

Source : http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/364418_luc_bat_thien_su.aspx

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11150
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |